Kongres PATRIO2022 już za nami!

Kongres PATRIO2022 już za nami! Dyskusje, pomysły, a przede wszystkim możliwość nawiązania nowych relacji przez organizacje pozarządowe państw Trójmorza. Taki był cel spotkania, które odbyło się 25 listopada w Warszawie.

Kongres PATRIO2022 to wydarzenie dla młodych, aktywnych osób, które chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska i region Trójmorza w następnych latach i pokoleniach. Jednym z celów spotkania było przedstawienie patriotyzmu w perspektywie postawy atrakcyjnej, także współcześnie.

To nie wszystko. Chcieliśmy, jako Fundacja Pamięci Narodów, stworzyć platformę wymiany doświadczeń, która będzie prowadzić do wzrostu efektywności współpracy organizacji pozarządowych z Polski oraz krajów Trójmorza. Dlaczego to istotne? Ponieważ sytuacja międzynarodowa stawia przed nami nowe wyzwania, na które musimy adekwatnie reagować – zacieśniając współpracę nie tylko instytucji publicznych, ale także trzeciego sektora.

Wiele mówimy o sposobach, które mogą przyspieszyć procesy twórcze w aspekcie budowy Trójmorza, ale wydaje się, że niesłusznie pomijamy możliwości organizacji pozarządowych w tym zakresie. Budowa wspólnej strategii dla NGO’s, która będzie wspierać inicjatywę Trójmorza, mogłaby znacząco przyspieszyć samą integrację, jak i pogłębić rozumienie znaczenia tego projektu

mówił Paweł Jaworski z Fundacji Pamięci Narodów.

W pierwszym panelu, o prowokacyjnej w swym stwierdzeniu nazwie „Patriotyzm fundamentem świata wartości” wzięli udział: Włodzmierz Bernacki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Adam Hlebowicz – Dyrektor Biura Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej, Marcin Zarzecki – Prezes Polskiej Fundacji Narodowej oraz Jan Żaryn – Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Dyskusja dotyczyła nie tylko rozumienia pojęcia patriotyzm, ale też tego, w jaki sposób ewoluowało na przestrzeni lat oraz szukania odpowiedzi na pytanie – czym to pojęcie będzie w przyszłości.

Patriotyzm to między innymi bezinteresowność. Nic z tego nie mam, że jestem patriotą. Co mi daje patriotyzm? To mój fundament. Gdy jesteśmy oderwani od swoich korzeni, przestajemy rozumieć, kim naprawdę jesteśmy

mówił dyrektor Adam Hlebowicz z Instytutu Pamięci Narodowej.

Prof. Jan Żaryn przypominał, że polski patriotyzm ma swoją definicję w historii, która brzmi jednoznacznie. Jest to patriotyzm republikański, wywodzący się z I Rzeczypospolitej i jej aksjologii. W jej ujęciu to etyka jest motorem postaw.

„W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą wspierać inicjatywę Trójmorza?”

W drugim panelu Kongresu PATRIO2022 skupiliśmy się na wyzwaniach, jakie stoją przed organizacjami pozarządowymi w aspekcie tworzenia powiązań w regionie szerzej rozumianej Europy Środkowej – zarówno dla rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim społecznego.

Rozmawialiśmy o pomysłach, które – będąc umiejętnie realizowane przez organizacje pozarządowe – posłużą przyspieszeniu integracji i budowania społecznej świadomości potencjału 112 milionów ludzi, zamieszkujących region Trójmorza.

Czy istniejący już Fundusz Trójmorza, będący narzędziem inwestycyjnym służącym do finansowania kluczowych projektów infrastrukturalnych w regionie powinien doczekać się swojego odpowiednika, w aspekcie działań o charakterze społecznym?

Jakie zagrożenia w związku z integracją państw Trójmorza dostrzegamy w tej chwili, a jakie za chwilę mogą sprawiać nam poważny problem? Jak się przed tym uchronić? Czy organizacje pozarządowe mogą dołożyć swoją cegiełkę do tego projektu i być buforem, który będzie w stanie utrzymać? Jaką rolę powinny pełnić organizacje pozarządowe w tej inicjatywie i w jakich aspektach powinny działać, aby szukać tego, co buduje i może budować współpracę. O tym mówili: Marcin Kaczorowski – Fundacja Pamięci Narodów oraz Aleksander Arabadźić – Fundacja Akademii Kadr Europejskich.

„Patriotyzm w obliczu globalnych wyzwań”

Trzecią i ostatnią odsłoną Kongresu PATRIO2022 była dyskusja w składzie: Katrīne Antuanete Snarska z Polijas-Latvijas attiecību atbalsta biedrība „Silesia”, Ekaterine Beruashvili – Wiceprezes Diaspory Gruzińskiej w Polsce, Aleksandra Horoszko – Przewodnicząca Rady Dzieci i Młodzieży oraz Aleś Zarembiuk – Prezes Domu Białoruskiego w Warszawie.

Co ciekawe, reprezentanci Łotwy, Białorusi i Gruzji zgodnie twierdzili, że Polska stała się ich drugim domem, a Polacy wykonują ogromną pracę na rzecz idei wolności, niezależności i suwerenności, będąc w tym aspekcie wzorem dla partnerów z państw Trójmorza.

Co ciekawe, reprezentanci Łotwy, Białorusi i Gruzji zgodnie twierdzili, że Polska stała się ich drugim domem, a Polacy wykonują ogromną pracę na rzecz idei wolności, niezależności i suwerenności, będąc w tym aspekcie wzorem dla partnerów z państw Trójmorza.

Chcemy, aby Kongres PATRIO2022 stał się wydarzeniem cyklicznym, zrzeszającym coraz szerszą grupę organizacji pozarządowych państw regionu Trójmorza. Dziękujemy za obecność!

    Napisz komentarz
    Skip to content